1. Jüchen

Die Top-Kurier-Weihnachtsgeschichte De Hellije Neiht: D’r Jong van Jott wuar jebuare

Die Top-Kurier-Weihnachtsgeschichte De Hellije Neiht: D’r Jong van Jott wuar jebuare

Alle Jahre wieder wird die Weihnachtsgeschichte um das Wunder Jesu’ Geburt erzählt. Der Geschichtsverein Otzenrath hat, nach dem Erfolg der Veröffentlichung ihres Wörterbuches „Utzerather Platt“, die kindgerechte Weihnachtsgeschichte einfach mal ins Platte übersetzt.

Sing Jeschich hat anjefange beführ hä op de Äad kuam: En Nazaret wunde e jong Fromingsch, datt Maria jeheesche hat. Op eemool hing paffdech enne Engel en de Luff. Maria kreet enne örndleche Schreck, ävver d’r Engel seiht zo Maria, datt se kenn Angs hann sull. Hä wüar van Jott jescheck wuede, öm er ze saare, datt se baal e Kenk krieje wüed – jett janz besonjesch. Datt Kenk wüed Jesus heesche un de Lüht wüede saare, datt hä d’r Jong von Jott wüar. Maria wongerde sech: vann wemm sull se e Kenk krieje – se wuar doch jarnet verhierot. Doch dä Engel hat er explezeert, datt Jott selvs d’r Vatter wüar. Josef, dä Verlobte van Maria, wuar janz bedrööv als hä hüerde, datt Maria en Hoffnung wüer.

Hä jlaut, Maria hött em anjeloare un wüar met enne angere Kiäl zesahme. Hä wull se loofe losse, och wenn hä se fürher jiär jehierot hött. Als hä neits jeschloove hat, dröömde Josef van ennem Engel: „hann kenne Bammel Maria ze hierode“, seit d‘r Engel. Maria hat dech net beluare: datt Kenk es d’r Jong van Jott.

Hä hat Josef benedeiht, dem Kenk dä Nahm Jesus ze jiäve. Jesus wüed de Lüüd fruh un jlöcklich maache. Als Josef wacker wued, hat hä datt jedonn, watt d’r Engel jeseiht hat: hä hat Maria jehierot. Un dat Kenk wüed Jesus heesche.

En diss Zick hat d’r Kaiser van Rom denne Lück, die be em jewunnt hant, aanjewiese dohin ze jonn, wo se jeboare wuede sint. Hä wull wesse, wievüll Lüüt en singem Rich liävden. Se sulle sech do en e Schrieves endrare, wo se jeboere sint. Josef maut drömm no Betlehem – ävver hä noam Maria möt. Op demm Wääch hodde se vüll Maleste, weil Maria huuch en Hoffnung wuar. Se maute vör de Neit ongerkumme – ävver üvverall wo se an de Düür jeklopp hant: kenne hott e Bett free.

Dann hant se op emool enne liäje Stall jefonge, wo se blieve konnte. En die Neiht kreet Maria enne Jong. Zo der Neiht saare mer dröm hück de „Hellije Neiht“. Wie d’r Engel et jeseit hott, juav Josef demm Jong dä Naam Jesus.

Net wick weck waore Schööfer om Fäel un paaßden op irr Schoofe op. Se kreete enne jehührige Bammel als paafdich enne Engel führ se schwiävde. „Hatt kenne Schess, ech verzäll üch en jrueße Freud“, seit hä. Hä verzallt denne van de Jebuet vamm Jong van Jott. Nöhjierich maaten sech de Schööfer om Wääch nom Stall, en demm Maria, Josef un Jesus woare. Dat wullde se met ejene Oore senn.

Zo d‘r jlichen Zick ströövden Kaspar, Melchior un Balthasar duur de Wallachei. Mer saare hück de hellije dree Könnije. Se wosse vüll üvver de Stiäre un d’r Himmel un so luurden se och an demm Ovend en d’r Neithimmel. Un puff-paff wuor enne löötende Stiär üvver denne, dä sech langsam wigger bewiächde.

De hellije dree Könnije trooke henger demm Stiär her un kuome och am Stall aan. De Stiär hing jenau drüvver. De Schööfer un de dree Könnije kapeerden, datt en diss Neit wirklich d’r Jong van Jott jebuare wuar. Se hodde vüll Freud, denn hä wüed vüll Joodes vör de Mingesche donn.

-tkA.

(Kurier-Verlag)